Vanity Album & Lyrics

Album

  • 1986: Skin on Skin
  • 1984: Wild Animal
  • Artists A to Z: