Vanity 6 Album & Lyrics

Album

  • 1982: Vanity 6
  • Artists A to Z: