Tame Impala The Bold Arrow of Time Lyrics

Overhead ether flow, moment
colours run. Time, so slow.

I've never seen the arrow of
time fly, so, slow.

And time flows on.Thanks to razvan Lyrics © OBO APRA/AMCOS

Artists A to Z: