Sachin Pandit Shree Krishnam Mam Lyrics

sponsored links
O kamal kamal par madhukar bole,
Shri krashnam mam.
Dal dal par pakshi bole,
Shri krashnam mam.
Vrandhawan naruksho bole,
Shri krashnam mam.
Gokulyano ayo bole,
Shri krashnam mam.

Artists A to Z: