Artrosis Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics

sponsored links

Odnalaz³am siê w tobie
Wiem, ¿e inn¹ mam krew
To ju¿ nie jest to samo
Inaczej czujê lêk
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr
Z trudem doganiam fale,
Których kszta³t
Zamykam w d³oniach
B¹dŸ!
B¹dŸ przy mnie!
Wtedy wszystko zacznie siê od nowa
Zabierz i ukryj mnie
Bo dla ciebie tylko trwam
Poœród kwiatów i cieni
Poœród mgie³ spowijaj¹cych myœli
Wiem!
Mój ogród zniknie
Wszystko zacznie siê od nowa
Z ¿alu nie dotkniêtego
Cisza sp³ywa we ³zach
Ogarniêta jej krzykiem
Wracam w przesz³oœæ ,a tam
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr...


Artists A to Z: