Agmen Písnì Krkavcù Lyrics

sponsored links

Ztichlou krajinou nese se náøek,
záchvìvy zemì pod chladným oparem.

Za zpìvu krkavcù ožívá øíše,
vláda temnot pod vìèným ledem.
Temné vize - pøichází zlo,
v podobì víry v dobrého boha.

Vidím vesnici mizící v plamenech,
trpící lidi na hoøících hranicích.
Vidím mìsto - znièené trosky.
Kamenné tváøe mužù víry.

Jezdci víry pøináší zlo
na tìžkých meèích utrpení,
prosím bohy bouøí a válek
zbavte mì utrpení.

Ztichlou krajinou doznìl náøek,
naslouhám v dáli písním havranù.


Artists A to Z: