Hollies Nobody (L. Ransford) Lyrics


I don't have nobody
I don't need nobody
I don't want nobody
To fall in love with me
To fall in love with me

And I'm tellin' you
I'm here on my own-some
Everyday I get more lonesome
But I don't want nobody
To fall in love with me
To fall in love with me

Hey

I'm just tellin' you girl
I don't want you hangin' round
I'm just tellin' you girl
You gotta stop at puttin' me down, hey, hey

I don't have nobody
I don't need nobody
I don't want nobody
To fall in love with me
To fall in love with me
To fall in love with me
To fall in love with me
Thanks to Masakatsu Yoshikawa / yt0302809ytv.home.ne.jp for submitting Nobody (L. Ransford) Lyrics.

Artists A to Z: