Retard-O-Bot Meet Retard-O-Bot 2000 Lyrics


listen to me while i move my arms
no, listen to me when i move my ears
listen to me while i move my leg
listen to me when i move my toes..

no! dont listen to him (listen to meee)wait! listen to me! (don't listen to him) Listen to me!

listen to me while i move my ass
listen to me while i move my kneecaps
listen to me while i move my knee
listen to me when i move my head

no! wait! listen to me! (listen to me not him)don't listen to him! listen to meeee.. no! wait! listen to me! shut up.. thats right.. ME!

uhhhh.. yaaaaaah

listen to me while i move my dick
no, listen to me while i move my prick
listen to me when i move my chrome
listen to me while i... yeaaa..

IM A FUCKING ROBOT

don't listen to him (listen to me!)no.. listen to me! listen to me! no listen to me! me! listen to me! don't listen to him (no) listen to me! (don't listen to him) PAY ATTENTION TO ME yeah.. uh huh.. shhh..HEY... ME!

listen to me while i take a piss
listen to me while i...goo..
listen to me when i take a shit
listen to me when i DO THIS

don't listen to him, listen to me! uhhh.. not him not me! i mean.. me!
pssh, that's fucking terrible.


Artists A to Z: