Neil Diamond Kol Nidre Lyrics

sponsored links
Kol Nidre veesore vacharome
V'konome v'chinuye v'kinuse
Ushvu Ushvu os dindarno
mi Yom Kippurim se ad Yom Kippurim

Artists A to Z: