Neil Diamond Hine Mah Tov Lyrics

Hine mah tov umah nayim
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad

Artists A to Z: