Mad Caddies Goleta Lyrics

goleta goleta not the place i wanna be
goleta goleta split twins both have hiv
goleta goleta not the place i wanna be
everybody's gotta come see
pick it up!

put it down!

goleta goleta not the place i wanna be
goleta goleta this is o so sticky whip
goleta goleta not the place i wanna be
everybody's gotta come see Lyrics © OBO APRA/AMCOS

Artists A to Z: