Lauren Christy Breed Lyrics

I got soul, I got touch
Sometimes I maybe got way too much
I got nothing left to lose
I got soil, I got seed
I got 21 god damn days until I bleed
I've got nothing left to lose
Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
breed, breed, breed
Logynon, Femidom, Microgynon
I'm in love, I'm insane
I'm a pheromone, hormone, mystery train
I've got nothing left to lose
Let the rain come down on me
Let the rain come down on
Let the rain come down on me
I need to breed, breed, breed, breed,
breed, breed, breed
Logynon, Femidom, Microgynon

Artists A to Z: