Neil Diamond Adon Olom Lyrics

Adon olom asher moloch
Be 'terem kol why'tzirnivro
L'eis nasso
Be 'cheftzo kol
Azay melech sh'mo nikro
V'acha rey kichlos hakol
L'vado yimloch noro
V'hu hoyoh v'hu hoveh
You'hu yih yeh
Be 'siforoh
Be 'yo do afkid ruchi
Be 'eis I shan v'oi roh
V'I'm ruchi g'viyossi
Adoshemli
V'lo iroh

Artists A to Z: