site logo

Agmen Zatracení Lyrics

Last updated: 03/06/2003 05:57:34 PM

Rozmlouvám s démony
uvnitø své duše
o zlu a zatracení,
které tkví ve mì,
za bezesných nocí
plných strachu
slyším v dáli znít chóry písní

Má duše - èerná a krvavá,
spálená na prach plná stínù.
Dávné písnì zatracených
konèící v plamenech pekelných.

Temnota pøichází s temným deštìm,
kámen provinìní leží na mé duši,
temné a prázdné - zatracené.
Chlad z mých oèí nahání strach.

Chlad v tìle v oèích i v duši,
èerný déš■ dopadá na zem,
chladná noc konèící smrtí,
bezesným spánkem a zatracením.