site logo

Pizzicato Five Snowflakes Lyrics

Last updated: 04/03/2001 03:16:57 AM

(Konishi)

Snowflakes...
Snowflakes...
Snowflakes...
Snowflakes...

------------------
Snowflakes...
Snowflakes...
Snowflakes...
Snowflakes...