site logo

Sachin Pandit Shree Krishnam Mam Lyrics

Last updated: 11/12/2011 11:00:00 AM

O kamal kamal par madhukar bole,
Shri krashnam mam.
Dal dal par pakshi bole,
Shri krashnam mam.
Vrandhawan naruksho bole,
Shri krashnam mam.
Gokulyano ayo bole,
Shri krashnam mam.


Click here to submit the Corrections of Shree Krishnam Mam Lyrics