site logo

Sachin Pandit Shree Krishnam Mam Lyrics

Last updated: 11/12/2011 11:00:00 AM

O kamal kamal par madhukar bole,
Shri krashnam mam.
Dal dal par pakshi bole,
Shri krashnam mam.
Vrandhawan naruksho bole,
Shri krashnam mam.
Gokulyano ayo bole,
Shri krashnam mam.