Source: http://www.sing365.com

Falling Down
   ------Sub Focus

Falling down again
I'll pick you up
Falling down again
I'll pick you up
Falling down again
I'll pick you up
Falling down, down...

Falling down

Falling down

Falling down again
I'll pick you up
Falling down again
I'll pick you up
Falling down again
I'll pick you up
Falling down, down...

Falling down

Falling down