Source: http://www.sing365.com

oi oi
   ------Akon

Oi oi oi oi oi oi oi oi .........(3)
I think about you
Always i think about you...

oi oi oi oi oi oi oi oi..........(3)
my heart is beating for you
O my love o my love ....
my heart is beating for you...

if you like me oi..if you like me
i wanna kiss i wanna kiss you
oi oi oi oi oi oi oi oi .........(1)

i gonna be crazy crazy crazy about you.
if you never love me.......
i love you forever forever forever...

i gonna be stop my heart beating...

oi oi oi oi oi oi oi oi .....(3)