Source: http://www.sing365.com

So Long Rastafari
   ------Bob Marley

So long Rastafari call you,
So long!
So long Rastafari call you,
So long!
And now the enemies surround you,
Trying to devour you.
So long Rastafari call you,
So long!

So long Nyabinghi warn you,
So long!
So long Nyabinghi warn you,
So long!
For the ennemies surround you,
Trying to devour you.
So long Nyabinghi warn you
So long!

sponsored links
So very long! So very long!
So very long! So very long!

So long Nyabinghi yanting you,
So long!
So long Nyabinghi yanting you,
So long!
For the ennemies surround you
Trying to devour you,
So long Rastafari call you
So long!