Source: http://www.sing365.com

Shree Krishnam Mam
   ------Sachin Pandit

O kamal kamal par madhukar bole,
Shri krashnam mam.
Dal dal par pakshi bole,
Shri krashnam mam.
Vrandhawan naruksho bole,
Shri krashnam mam.
Gokulyano ayo bole,
Shri krashnam mam.