Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics - Artrosis

Review The Song (0)Odnalaz³am siê w tobie
Wiem, ¿e inn¹ mam krew
To ju¿ nie jest to samo
Inaczej czujê lêk
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr
Z trudem doganiam fale,
Których kszta³t
Zamykam w d³oniach
B¹dŸ!
B¹dŸ przy mnie!
Wtedy wszystko zacznie siê od nowa
Zabierz i ukryj mnie
Bo dla ciebie tylko trwam
Poœród kwiatów i cieni
Poœród mgie³ spowijaj¹cych myœli
Wiem!
Mój ogród zniknie
Wszystko zacznie siê od nowa
Z ¿alu nie dotkniêtego
Cisza sp³ywa we ³zach
Ogarniêta jej krzykiem
Wracam w przesz³oœæ ,a tam
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr...Click here to submit the Corrections of Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics
Please Click Here to Print Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Poœród Kwiatów I Cieni Lyrics
------ Performed by Artrosis

Please enter a title for your review:

------ 11/21/2014

Type your review in the space below: