site logo

Bishi Pan to Artemis Lyrics

Last updated: 01/04/2013 05:49:11 AM

E I O A
E I O A
E I O A
E I O A
E I O A
E I O A

You were mine oh my saint
My maiden , my maid
By the might of the bright
Of the night of the flight

Though I fold , though I faint
Though I sharp, though I choke
By the hour of our power
I invoke
I invoke

I invoke
I invoke
I invoke
I invoke

E I O A
E I O A