site logo

Kurt Carr Kumbaya Lyrics

Last updated: 05/12/2004 02:49:43 AM

Kumbaya Lord Kumbaya
Kumbaya, oh
Kumbaya Lord Kumbaya
Kumbaya

Somebody needs You Lord Kumbaya
Kumbaya, oh
Somebody needs You Lord Kumbaya
Kumbaya

Somebody's praying Lord Kumbaya
Kumbaya, oh
Somebody's praying Lord Kumbaya
Kumbaya

Oh Lord, oh Lord, oh Lord
Kumbaya
Oh Lord, Lord Kumbaya

I need a blessing Lord Kumbaya
Kumbaya, oh
I need a blessing Lord Kumbaya
Kumbaya

I need a miracle Kumbaya
Kumbaya, oh
I need a miracle Kumbaya
Kumbaya

Oh Lord, oh Lord, oh Lord
Kumbaya
Oh Lord, Lord Kumbaya

Oh Lord, oh Lord, oh Lord
Kumbaya
Oh Lord, Lord

Shower down on me
Shower down on me
I need You to shower down on me
Lord I'm down here praying
Lord I need a blessing