site logo

Neil Diamond Kol Nidre Lyrics

Last updated: 06/26/2012 12:00:00 PM

Kol Nidre veesore vacharome
V'konome v'chinuye v'kinuse
Ushvu Ushvu os dindarno
mi Yom Kippurim se ad Yom Kippurim