site logo

Shonen Knife Johnny Johnny Johnny Lyrics

Last updated: 11/23/2000 07:34:03 PM

Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
He's the best boy in the town
He's good at bowling, man
He's the best boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!
Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
He's the nicest boy in the town
He's good at archery
He's the nicest boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Hee hee ha ha ho ho ho
He's the coolest boy! Ha!

Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
He's the cleanest boy in the town
He's good at dominoes
He's the cleanest in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
Johnny Johnny Johnny Johnny he's a regular boy
He's the nicest boy in the town
He's real good at ping pong
He's the nicest boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Hee hee ha ha ho ho ho
He's the coolest boy! Ha!