site logo

Neil Diamond Hine Mah Tov Lyrics

Last updated: 06/26/2012 12:00:00 PM

Hine mah tov umah nayim
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad
Hine mah tov
Shevetachim gam ya chad