site logo

Neil Diamond Havah Nagilah Lyrics

Last updated: 06/26/2012 12:00:00 PM

Havah nagilah, Havah nagilah
Havah nagilah v'nismchah
Havah nagilah, Havah nagilah
Havah nagilah v'nismchah

Havah n ran' nah
Havah nran' nah
Havah n'ran' nah v'nismcha

Havah n ran' nah
Havah nran' nah
Havah n'ran' nah v'nismcha

Uru, Uru achim
Uru achim
B'lev sameiach
Uru achim b'lev sameiach
Uru achim
B'lev sameiach
Uru achim b'lev sameiach
Uru achim! Uru achim!
B'lev sa meiach