site logo

Agmen Apokalypsa Lyrics

Last updated: 03/06/2003 05:57:34 PM

Záblesk temnou oblohou
od zlatého køíže.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
Vìštby dávných prorokù
naplnìná znamení,
pøíchod apokalypsy - koneèného dne.

Dusot koní protíná
klid temné noci,
tajemná øíše ožívá
životem temných sil.

Chladný zimní déš■
pøichází s krutou bouøí,
proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
s krvavou botou odchází nesmrtelnost.