site logo

Neil Diamond Adon Olom Lyrics

Last updated: 06/26/2012 12:00:00 PM

Adon olom asher moloch
B'terem kol y'tzirnivro
L'eis nasso
B'cheftzo kol
Azay melech sh'mo nikro

V'acha rey kichlos hakol
L'vado yimloch noro
V'hu hoyoh v'hu hoveh
U'hu yih yeh
B'siforoh

B'yo do afkid ruchi
B'eis i shan v'oi roh
V'im ruchi g'viyossi
Adoshemli
V'lo iroh