site logo

Tiesto A Tear In The Open Lyrics

Last updated: 06/22/2012 12:00:00 PM

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist: Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat

[Translation:]

How sorrowful I am
Early in the morning rising

[Chorus (after each verse):]
Ò hì, I would go with thee
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Brown-haired Alan, ò hì, I would go with thee
[repeated several times]