site logo

Lenny Kravitz Straight Cold Player Lyrics

Last updated: 04/21/2000 05:30:19 AM

Music & Lyrics: Lenny Kravitz

I'm a straight cold player
Just a straight cold player
Straight cold prayer
Ouah !

Just a straight cold player
Just a straight cold player
Straight cold player
Ouah!

I'm a straight cold player
I'm just a straight cold player
Straight cold player
I'm just a straight cold player, player
Straight cold player
Just a straight cold player
Straight cold player
I'm just a straight cold player
Straight cold player
Just a straight cold player
Straight cold player