Píseò pro Satana Lyrics - Root

Review The Song (0)Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køíž chci mít na hrobì.

Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.

Tvým jménem já proklel kostely a chrámy,
mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.

Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, až na propasti kraj.

sponsored links
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes žádné vìdy,
to všechno ty už dávno dávno znal.

Když vkládám ruce do støedu Pentagramu,
a duše má se zaène zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!


Click here to submit the Corrections of Píseò pro Satana Lyrics

The following area is only for review, if you want to submit the lyrics or the corrections of the lyrics, please click the link at the end of Píseò pro Satana Lyrics.
Your Name:
(Important: Your name will be published if you input it)

Review for Píseò pro Satana Lyrics
------ Performed by Root

Please enter a title for your review:

------ 08/21/2014

Type your review in the space below: